Zasady określające warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie ssl.velo.pl. (Regulamin Panelu klienta ssl.velo.pl)

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, wprowadza się w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin dotyczy Panelu klienta ssl.velo.pl działającego pod adresem https://ssl.velo.pl, zwanego dalej Panelem.

Panel jest przygotowany przez Velo sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 305, adres poczty elektronicznej: rejestracja@velo.pl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059870 (Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydz. X Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 200 000 PLN, NIP: 631-19-90-396, rejestr BDO 000004187, zwaną dalej Organizatorem.

Panel przeznaczony jest dla Klientów nabywających towary i usługi pochodzące z dystrybucji Organizatora i zakupionych w sklepie współpracującym z Organizatorem na terenie Polski lub bezpośrednio od Organizatora (zwanymi dalej Użytkownikami).

Konto Użytkownika tworzone jest przez Organizatora po zarejestrowaniu przez sprzedawcę w sklepie współpracującym zakupu towaru z oferty Organizatora.

Dokończenie rejestracji Użytkownika jest konieczne, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Panelu.

Korzystanie z Panelu jest bezpłatne.

Dostęp do Panelu

Korzystanie z usług Panelu wymaga dostępu do Internetu oraz przeglądarki umożliwiającej odczyt Panelu.

Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika poprzez Panel treści o charakterze bezprawnym.

Panel działa pod adresem url: https://ssl.velo.pl/ (Strona logowania).

Dostęp do Panelu możliwy jest po zalogowaniu Użytkownika. Instrukcje dotyczące sposobu logowania dostępne są na Stronie logowania.

Zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Stronie logowania możliwe jest zresetowanie wcześniej ustawionego hasła. Organizator nie zna haseł Użytkowników.

Po pierwszym logowaniu do Panelu, Użytkownik jest proszony o dokończenie rejestracji poprzez uzupełnienie danych potrzebnych do utworzenia profilu   Użytkownika.

Dane/oświadczenia wymagane do dokończenia rejestracji to:

 • imię,
 • nazwisko,
 • oświadczenie o pełnoletniości,
 • oświadczenie o akceptacji Regulaminu

 

Numer telefonu podawany jest dobrowolnie. Pola w zakresie zgód na komunikację elektroniczną w celach handlowo-marketingowych są dobrowolne.

Dostęp do podanych danych oraz możliwość ich zmiany jest możliwa w każdym momencie zgodnie z poniżej opisanymi funkcjonalnościami.

Zakres usług

Po dokończeniu rejestracji i zalogowaniu Użytkownik otrzymuje dostęp do następujących funkcjonalności Panelu:

 • zmiany, tj.  udzielenia lub wycofania wyrażonych zgód;
 • weryfikacji  zarejestrowanych przez Organizatora danych osobowych wraz z możliwością i ich zmiany;
 • uzyskania informacji na temat bonów użytkownika. Przy każdym aktywnym bonie znajduje się przycisk Realizuj bon. Ten przycisk aktywuje eBon i otworzy stronę dobresklepyrowerowe.pl, na której składa się zamówienie promocyjne,
 • uzyskania informacji na temat zarejestrowanych produktów, w tym  ich parametrów, numeru seryjnego  (np. w razie kradzieży produktu);
 • możliwości dodania potwierdzenia wykonania przeglądu zerowego;
 • możliwości pobrania oświadczenia o przedłużeniu gwarancji na ramę roweru;
 • uzyskania informacji na temat statusu złożonych zamówień z wykorzystanie bonu;
 • możliwości zgłoszenia reklamacji lub chęci zwrotu produktu otrzymanego w zamian za bon towarowy lub zakupionego w ramach usługi Realizuj swój bon.

Komunikacja elektroniczna w celach posprzedażowych lub handlowo-marketingowych

Po wyrażeniu w Panelu odpowiednich zgód na komunikację elektroniczną Użytkownik będzie otrzymywał od Organizatora informacje posprzedażowe (np. przypomnienie o przeglądzie zerowym, upływie gwarancji, upływie ważności eBonów) lub handlowo-marketingowe (np. wiadomości dotyczące aktualnych promocji, konkursów, ofert handlowych, wyprzedaży, jak również innych wybranych treści o tematyce rowerowej). Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju informacji, poprzez:

 • samodzielne wycofanie udzielonej  zgody/zgód w Panelu lub 
 • wysłanie stosownej wiadomości na adres: daneosobowe@velo.com.pl. lub
 • zwrotne odesłanie komunikacji z tytułem wiadomości "NIE" (dotyczy komunikacji mailowej).

Zawarcie i rozwiązanie umowy

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie dokończenia rejestracji przez Użytkownika i akceptacji Regulaminu.

Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na inne umowy zawarte przez strony. Rozwiązanie niniejszej umowy  korzystania z usług Panelu Użytkownik powinien zgłosić na adres rejestracja@velo.com.pl

Po rozwiązaniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną konto i dane Użytkownika zostaną usunięte, chyba, że Użytkownik przekaże inne wytyczne co do dalszego wykorzystania przez Organizatora podanych danych lub Organizator będzie dysponował podstawami prawnymi ich dalszego przetwarzania (np. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Reklamacje

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Panelu można zgłosić na adres rejestracja@velo.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14  dni od daty jej otrzymania.

Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Panelu została przekazania w odrębnym dokumencie, dostępnym w Panelu.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Niniejsza informacja skierowana jest do osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzane są przez Velo Sp. z o.o. z siedzibą Gliwicach w związku z prowadzeniem akcji promocyjnych oraz rejestracją w Panelu klienta (https://ssl.velo.pl).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Velo sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (zwana dalej VELO lub Spółka), ul. Pszczyńska 305, 43 -100 Gliwice, KRS 0000059870, NIP 6311990396, kontaktowy adres email: daneosobowe@velo.com.pl.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z VELO, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Poniżej Spółka prezentuje cele i podstawy przetwarzania w związku z prowadzonymi akcjami promocyjnymi i rejestracją w Panelu klienta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby VELO mogło zrealizować cele przetwarzania.

Akcje promocyjne

Cele przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Umożliwienie uczestnictwa w akcjach promocyjnych organizowanych przez VELO

Prawnie uzasadniony interes VELO polegający na możliwości prowadzenia działań promocyjno - marketingowych

Przekazywanie informacji dotyczących akcji promocyjnych (np. przypomnień o rejestracji w Panelu klienta)

Zgoda udzielona przez podanie danych kontaktowych

Spełnianie obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowo-rachunkowych, jeśli będą one na VELO spoczywać

Realizacja obowiązku prawnego

Zapewnienie rozliczalności działań podejmowanych w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

Prawnie uzasadniony interes VELO

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami mogącymi pojawić się w przyszłości w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez VELO

Prawnie uzasadniony interes VELO

 

Panel klienta

Cele przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Umożliwienie założenia konta i profilu oraz korzystania z funkcjonalności systemu ( m.in.:  rejestracja gwarancji, udostępniania historii zakupów/akcji promocyjnych, umożliwienie realizacji eBonu, umożliwienie zgłoszenia reklamacji/zwrotu, umożliwienie sprawdzenia parametrów i numerów seryjnych produktów w razie kradzieży, umożliwienie zarządzania danymi i zgodami) - w ramach świadczonych usług drogą elektroniczną  

Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy

 

Zarządzanie kontami

Prawnie uzasadniony interes VELO

Prowadzenie działań komunikacyjnych w związku z rejestracją i przyznaniem eBonu (np. przekazywanie informacji o przyznaniu eBonu o określonym kodzie)  

Prawnie uzasadniony interes VELO

Prowadzenie działań  posprzedażowych i marketingowych

Prawnie uzasadniony interes VELO

(w związku z udzielonymi zgodami na otrzymywanie informacji posprzedażowych i marketingowych poprzez wiadomości sms oraz informacji handlowo-marketingowych poprzez wiadomości e-mail)

Zapewnianie rozliczalności działań w związku z utrzymywaniem funkcjonalności Panelu klienta

Prawnie uzasadniony interes VELO

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami mogącymi pojawić się w przyszłości w związku ze świadczeniem przez VELO usług drogą elektroniczną

Prawnie uzasadniony interes VELO

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane mogą być ujawnione podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną, informatyczną, prawną, marketingową VELO. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym wysyłkę mailingu, firmom kurierskim oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną.

W związku z usługami Spark post (wysyłka mailingu) dostęp do danych może otrzymać Message Systems, Inc. i podmioty wymienione na stronie https://www.sparkpost.com/policies/subprocessors/. Podmioty te przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Przekazanie danych poza EOG zostało zabezpieczone zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://www.sparkpost.com/policies/dpa/.

Dane mogą być także przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną będziemy przetwarzać do czasu wykonania umowy (prowadzenie konta), a następnie nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ( o ile będą na nas spoczywać) będziemy przetwarzać przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowo-rachunkowego.

Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów VELO będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji tych interesów, nie dłużej jednak niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Okres przechowywania danych może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia sprzeciwu lub wycofania zgody. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez VELO do podejmowania wobec użytkowników decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania, w sposób, który wywołuje wobec użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób na nich wpływa.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych do ww. celów użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 • przenoszenia danych dostarczonych przez użytkownika i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany - jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody,
 • wniesienia do VELO sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingowych, w tym na potrzeby profilowania,
 • wycofania zgody, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych