Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ VELO SP. Z O.O. 

Niniejsza informacja skierowana jest do osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzane są przez Velo Sp. z o.o. z siedzibą Gliwicach w związku z prowadzeniem akcji promocyjnych oraz rejestracją w Panelu klienta (https://ssl.velo.pl).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Velo sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (zwana dalej VELO lub Spółka), ul. Pszczyńska 305, 43 -100 Gliwice, KRS 0000059870, NIP 6311990396, kontaktowy adres email: daneosobowe@velo.com.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z VELO, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Poniżej Spółka prezentuje cele i podstawy przetwarzania w związku z prowadzonymi akcjami promocyjnymi i rejestracją w Panelu klienta.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby VELO mogło zrealizować cele przetwarzania.

AKCJE PROMOCYJNE

Cele przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Umożliwienie uczestnictwa w akcjach promocyjnych organizowanych przez VELO

Prawnie uzasadniony interes VELO polegający na możliwości prowadzenia działań promocyjno - marketingowych

Przekazywanie informacji dotyczących akcji promocyjnych (np. przypomnień o rejestracji w Panelu klienta)

Zgoda udzielona przez podanie danych kontaktowych

Spełnianie obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowo-rachunkowych, jeśli będą one na VELO spoczywać

Realizacja obowiązku prawnego

Zapewnienie rozliczalności działań podejmowanych w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

Prawnie uzasadniony interes VELO

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami mogącymi pojawić się w przyszłości w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez VELO

Prawnie uzasadniony interes VELO

 

PANEL KLIENTA

Cele przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Umożliwienie założenia konta i korzystania z funkcjonalności systemu ( m.in. rejestracja gwarancji, udostępniania historii zakupów/akcji promocyjnych, umożliwienie realizacji eBonu, umożliwienie zgłoszenia reklamacji/zwrotu, umożliwienie sprawdzenia parametrów i numerów seryjnych produktów w razie kradzieży) - w ramach świadczonych usług drogą elektroniczną  

Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy

 

Zarządzanie kontami

Prawnie uzasadniony interes VELO 

Prowadzenie działań komunikacyjnych w związku z rejestracją i przyznaniem eBonu (np. przekazywanie informacji o przyznaniu eBonu o określonym kodzie)  

Prawnie uzasadniony interes Velo

Prowadzenie działań posprzedażowych (w szczególności: przypomnienie o przeglądzie zerowym, upływie gwarancji, upływie ważności eBonów)

Prawnie uzasadniony interes VELO

(Zgoda na otrzymywanie informacji posprzedażowych poprzez wiadomości sms)

Prowadzenie działań marketingowych poprzez wysyłanie newslettera

Prawnie uzasadniony interes VELO

(Zgoda na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych w formie newslettera poprzez wiadomości e-mail)

Prowadzenie działań marketingowych poprzez wysyłanie informacji dotyczących sklepów, gdzie dokonano zakupu produktów

Prawnie uzasadniony interes VELO

(Zgoda na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych dotyczących sklepów, gdzie dokonano zakupu produktów poprzez wiadomości sms)

Analizowanie zakupionych przez użytkowników produktów

Prawnie uzasadniony interes VELO polegający na możliwości prowadzenia analiz marketingowych   

Umożliwienie kontaktu za pomocą formularza "Masz pytanie"

Prawnie uzasadniony interes VELO

Zapewnianie rozliczalności działań w związku z utrzymywaniem funkcjonalności Panelu klienta

Prawnie uzasadniony interes VELO

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami mogącymi pojawić się w przyszłości w związku ze świadczeniem przez VELO usług drogą elektroniczną

Prawnie uzasadniony interes VELO

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane mogą być ujawnione podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną, informatyczną, prawną, marketingową VELO. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym wysyłkę mailingu, firmom kurierskim oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną.

W związku z usługami Spark post (wysyłka mailingu) dostęp do danych może otrzymać Message Systems, Inc. i podmioty wymienione na stronie https://www.sparkpost.com/policies/subprocessors/. Podmioty te przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Przekazanie danych poza EOG zostało zabezpieczone zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://www.sparkpost.com/policies/dpa/.

W związku z usługą "Masz pytanie?" dostęp do danych może otrzymać również Freshworks Inc. 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, USA.

Dane mogą być także przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Pełna lista podmiotów, którym VELO powierza dane osobowe dostępna jest na stronie https://velo.pl.

 

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną będziemy przetwarzać do czasu wykonania umowy (prowadzenie konta), a następnie nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych będziemy przetwarzać przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowo-rachunkowego.

Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów VELO będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji tych interesów, nie dłużej jednak niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Okres przechowywania danych może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia sprzeciwu lub wycofania zgody. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez VELO do podejmowania wobec użytkowników decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania, w sposób, który wywołuje wobec użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób na nich wpływa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych do ww. celów użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
  • przenoszenia danych dostarczonych przez użytkownika i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany - jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody,
  • wniesienia do VELO sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingowych, w tym na potrzeby profilowania,
  • wycofania zgody, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowy