Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Niniejsza informacja skierowana jest do osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzane są przez Velo Sp. z o.o. z siedzibą Gliwicach w związku z prowadzeniem akcji promocyjnych oraz rejestracją w Panelu klienta (https://ssl.velo.pl).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Velo sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (zwana dalej VELO lub Spółka), ul. Pszczyńska 305, 43 -100 Gliwice, KRS 0000059870, NIP 6311990396, kontaktowy adres email: daneosobowe@velo.com.pl.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z VELO, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Poniżej Spółka prezentuje cele i podstawy przetwarzania w związku z prowadzonymi akcjami promocyjnymi i rejestracją w Panelu klienta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby VELO mogło zrealizować cele przetwarzania.

Akcje promocyjne

Cele przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Umożliwienie uczestnictwa w akcjach promocyjnych organizowanych przez VELO

Prawnie uzasadniony interes VELO polegający na możliwości prowadzenia działań promocyjno - marketingowych

Przekazywanie informacji dotyczących akcji promocyjnych (np. przypomnień o rejestracji w Panelu klienta)

Zgoda udzielona przez podanie danych kontaktowych

Spełnianie obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowo-rachunkowych, jeśli będą one na VELO spoczywać

Realizacja obowiązku prawnego

Zapewnienie rozliczalności działań podejmowanych w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

Prawnie uzasadniony interes VELO

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami mogącymi pojawić się w przyszłości w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez VELO

Prawnie uzasadniony interes VELO

 

Panel klienta

Cele przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Umożliwienie założenia konta i profilu oraz korzystania z funkcjonalności systemu ( m.in.:  rejestracja gwarancji, udostępniania historii zakupów/akcji promocyjnych, umożliwienie realizacji eBonu, umożliwienie zgłoszenia reklamacji/zwrotu, umożliwienie sprawdzenia parametrów i numerów seryjnych produktów w razie kradzieży, umożliwienie zarządzania danymi i zgodami) - w ramach świadczonych usług drogą elektroniczną  

Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy

 

Zarządzanie kontami

Prawnie uzasadniony interes VELO

Prowadzenie działań komunikacyjnych w związku z rejestracją i przyznaniem eBonu (np. przekazywanie informacji o przyznaniu eBonu o określonym kodzie)  

Prawnie uzasadniony interes VELO

Prowadzenie działań  posprzedażowych i marketingowych

Prawnie uzasadniony interes VELO

(w związku z udzielonymi zgodami na otrzymywanie informacji posprzedażowych i marketingowych poprzez wiadomości sms oraz informacji handlowo-marketingowych poprzez wiadomości e-mail)

Zapewnianie rozliczalności działań w związku z utrzymywaniem funkcjonalności Panelu klienta

Prawnie uzasadniony interes VELO

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami mogącymi pojawić się w przyszłości w związku ze świadczeniem przez VELO usług drogą elektroniczną

Prawnie uzasadniony interes VELO

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane mogą być ujawnione podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną, informatyczną, prawną, marketingową VELO. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym wysyłkę mailingu, firmom kurierskim oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną.

W związku z usługami Spark post (wysyłka mailingu) dostęp do danych może otrzymać Message Systems, Inc. i podmioty wymienione na stronie https://www.sparkpost.com/policies/subprocessors/. Podmioty te przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Przekazanie danych poza EOG zostało zabezpieczone zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://www.sparkpost.com/policies/dpa/.

Dane mogą być także przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną będziemy przetwarzać do czasu wykonania umowy (prowadzenie konta), a następnie nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ( o ile będą na nas spoczywać) będziemy przetwarzać przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowo-rachunkowego.

Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów VELO będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji tych interesów, nie dłużej jednak niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Okres przechowywania danych może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia sprzeciwu lub wycofania zgody. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez VELO do podejmowania wobec użytkowników decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania, w sposób, który wywołuje wobec użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób na nich wpływa.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych do ww. celów użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
  • przenoszenia danych dostarczonych przez użytkownika i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany - jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody,
  • wniesienia do VELO sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingowych, w tym na potrzeby profilowania,
  • wycofania zgody, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych